ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 2 – સુરેખ સહસબંધ

ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 2 – સુરેખ સહસબંધની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ સુરેખ સહસબંધનો અર્થ અને વ્યાખ્યા

⇒ સહસબંધ અને સહસબંધાંક

⇒ વિકર્ણ આકૃતિની રીત

⇒ કાર્લ પિયર્શનની ગુણનપ્રઘાતની રીત

⇒ સહસબંધાંકના ગુણધર્મો

⇒ સહસબંધાંકની કિંંમતનું અર્થઘટન

⇒ સ્પિયરમેનની ક્રમાંક સહસંબંધની રીત

⇒ સહસબંધાંકના અર્થઘટનમાં રાખવી પડતી સાવચેતી

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ  12 આર્ટ્સ અને કોમર્સના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો અને સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

( STD12 ARTS & COMMERCE TEXTBOOK GSEB )

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: