માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (SSE) – અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષાનુ માળખું

SSE syllabus & exam pattern

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ – 9 માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવા માટે માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (SSE syllabus & exam pattern) નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. ♦ પરીક્ષા કોણ આપી શકે? જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ – 9 માં અભ્યાસ કરતાં હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (SSE syllabus … Read more

error: