DHORAN 9 GANIT CH-10 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-10 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 10 હેરોનનુ સૂત્રની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-10 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ ત્રિકોણનુ ક્ષેત્રફળ હેરોનના સૂત્ર પરથી ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-10 MCQ QUIZ … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-9 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-9 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 9 વર્તુળની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-9 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ જીવાએ કોઇ બિંદુ આગળ આંતરેલો ખૂણો ⇒ કેંદ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ ⇒ સમાન જીવાઓ અને તેમનુ કેંદ્રથી અંતર ⇒ વર્તુળના ચાપે આંતરેલો ખૂણો ⇒ ચક્રિય ચતુષ્કોણ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-8 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-8 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 8 ચતુષ્કોણની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-8 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો ⇒ મધ્યબિંદુ પ્રમેય ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-8 MCQ QUIZ … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-7 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-7 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 7 ત્રિકોણની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-7 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ ત્રિકોણની એકરૂપતા ⇒ ત્રિકોણની એકરૂપતા માટેની શરતો • બાખૂબા એકરૂપતાની શરત • ખૂબાખૂ એકરૂપતાની શરત • ખૂખૂબા એકરૂપતાની શરત • બાબાબા એકરૂપતાની શરત • કાકબા એકરૂપતાની શરત ⇒ ત્રિકોણના કેટલાક ગુણધર્મો ♦ ક્વિઝ આપેલ … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-6 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-6 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-6 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ સુરેખ સમીકરણો ⇒ સુરેખ સમીકરણોનો ઉકેલ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-6 … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-4 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-4 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-4 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ સુરેખ સમીકરણો ⇒ સુરેખ સમીકરણોનો ઉકેલ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-4 … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 3 યામ ભૂમિતિની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ કાર્તેઝિય પદ્વતિ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ વધુ સારા ગુણ … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-5 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-5 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 5 યુક્લિડની ભૂમિતિનો પરિચયની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-5 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ યુક્લિડની વ્યાખ્યાઓ, પ્રમેયો અને પૂર્વધારણાઓ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-5 MCQ … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 2 બહુપદીઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ એકચલ બહુપદી ⇒ બહુપદીના શૂન્યો ⇒ બહુપદીઓનુ અવયવીકરણ ⇒ બૈજિક નિત્યસમો ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 1 સંખ્યા પદ્વતિની ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ અસંંમેય સંખ્યાઓ ⇒ વાસ્તવિક સંખ્યા અને તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ ⇒ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું સંખ્યારેખા ઉપર નિરૂપણ ⇒ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ ઉપર ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ ⇒ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટે ઘાતાંકના નિયમો ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં … Read more

error: