DHORAN 9 GANIT CH-6 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-6 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-6 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ સુરેખ સમીકરણો ⇒ સુરેખ સમીકરણોનો ઉકેલ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-6 … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-4 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-4 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-4 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ સુરેખ સમીકરણો ⇒ સુરેખ સમીકરણોનો ઉકેલ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-4 … Read more

DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

ધો.9 ગણિત  પ્ર – 3 યામ ભૂમિતિની  ક્વિઝમાં (DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ કાર્તેઝિય પદ્વતિ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 9 GANIT CH-3 MCQ QUIZ વધુ સારા ગુણ … Read more

DHORAN 9 VIGYAN CH-8 MCQ QUIZ

DHORAN 9 VIGYAN CH-8 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 8 બળ તથા ગતિના નિયમોની ક્વિઝમાં (DHORAN 9 VIGYAN CH-8 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રસ્તાવના ⇒ સંતુલિત અને અસંતુલિત બળ ⇒ ગતિનો પ્રથમ નિયમ ⇒ જડત્વ તથા દ્રવ્યમાન (દળ) ⇒ ગતિનો બીજો નિયમ ⇒ ગતિનો ત્રીજો નિયમ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. … Read more

DHORAN 9 VIGYAN CH-7 MCQ QUIZ

DHORAN 9 VIGYAN CH-7 MCQ QUIZ

ધો.9 વિજ્ઞાન  પ્ર – 7 ગતિની ક્વિઝમાં (DHORAN 9 VIGYAN CH-7 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રસ્તાવના ⇒ ગતિનુ વર્ણન ⇒ સુરેખ પથ પર ગતિ ⇒ નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ ⇒ દિશા સાથે ઝડપ ⇒ વેગના ફેરફારનો દર ⇒ ગતિનુ આલેખીય નિરૂપણ ⇒ ગતિના સમીકરણો ⇒ નિયમિત વર્તુળમય ગતિ ♦ … Read more

DHORAN 10 VIGYAN CH-6 MCQ QUIZ

DHORAN 10 VIGYAN CH-6 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 6 નિયંત્રણ અને સંકલનની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 VIGYAN CH-6 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાણીઓ ચેતાતંત્ર ⇒ માનવ મગજ ⇒ વનસ્પતિઓમાં સંકલન ⇒ પ્રાણીઓમાં અંતસ્ત્રાવો ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN … Read more

DHORAN 10 VIGYAN CH-3 MCQ QUIZ

DHORAN 10 VIGYAN CH-3 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 VIGYAN CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ ભૌતિક ગુણધર્મો ⇒ ધાતુઓના રાસાયણિક ગુણધર્મો ⇒ ધાતુઓ અને અધાતુઓ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે? ⇒ ધાતુઓની પ્રાપ્તિ ⇒ ક્ષારણ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે … Read more

DHORAN 10 VIGYAN CH-10 MCQ QUIZ

DHORAN 10 VIGYAN CH-10 MCQ QUIZ

ધો.10 વિજ્ઞાન  પ્ર – 10 માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયાની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 VIGYAN CH-10 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ માનવ આંખ ⇒ દ્રષ્ટિની ખામીઓ અને તેનુ નિવારણ ⇒ પ્રિઝમ વડે પ્રકાશનુ વક્રીભવન ⇒ કાચના પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશનુ વિભાજન ⇒ વાતાવરણીય વક્રીભવન ⇒ પ્રકાશનુ પ્રકિર્ણન ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં … Read more

error: