પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (PSE) – અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષાનુ માળખું

PSE syllabus & exam pattern

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ – ૬ માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવા માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (PSE syllabus & exam pattern) નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. ♦ પરીક્ષા કોણ આપી શકે? જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ – ૬ માં અભ્યાસ કરતાં હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (PSE syllabus … Read more

error: