DHORAN 7 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

DHORAN 7 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

ધો.7 ગણિત  પ્ર – 3  માહિતીનું નિયમનની ક્વિઝમાં (DHORAN 7 GANIT CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રતિનિધિ મૂલ્યો ⇒ અંકગણિતીય સરાસરી ⇒ વિસ્તાર, બહુલક, મધ્યસ્થ ⇒ જુદા જુદા હેતુઓ માટે લંબ આલેખનો ઉપયોગ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને … Read more

DHORAN 7 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

DHORAN 7 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

ધો.7 ગણિત  પ્ર – 2  અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 7 GANIT CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ અપૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર ⇒ અપૂર્ણાંકોનો ભાગાકાર ⇒ દશાંશ સંખ્યાઓના ગુણાકાર ⇒ દશાંશ સંખ્યાઓના ભાગાકાર ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા … Read more

DHORAN 7 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 7 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

ધો.7 ગણિત  પ્ર – 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 7 GANIT CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પૂર્ણાંકોનું સંખ્યારેખા ઉપર નિરૂપણ ⇒ ચડતો-ઉતરતો ક્રમ ⇒ પૂર્ણાંકોની પેટર્ન ⇒ પૂર્ણાંકોના સરવાળા-બાદબાકી અને વ્યાવહારિક કોયડા ⇒ પૂર્ણાંકોના સરવાળા અને ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મો ⇒ પૂર્ણાંકોના ગુણાકાર-ભાગાકાર અને વ્યાવહારિક કોયડા ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં … Read more

error: