DHORAN 6 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

DHORAN 6 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

ધો.6 ગણિત  પ્ર – 3 સંખ્યા સાથે રમતની ક્વિઝમાં (DHORAN 6 GANIT CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ અવયવ અને અવયવી ⇒ અવિભાજય અને વિભાજય સંખ્યા ⇒ સંખ્યાની વિભાજયતાની ચાવીઓ ⇒ સામાન્ય અવયવ અને સામાન્ય અવયવી ⇒ અવિભાજય અવયવ ⇒ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ ⇒ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી ♦ ક્વિઝ … Read more

DHORAN 6 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

DHORAN 6 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

ધો.6 ગણિત  પ્ર – 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 6 GANIT CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ પૂર્ણ સંખ્યાઓ ⇒ સંખ્યારેખા ⇒ સંખ્યારેખા પર સંખ્યાઓનો સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકાર ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ … Read more

DHORAN 6 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 6 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

ધો.6 ગણિત  પ્ર – 1 સંખ્યા પરિચયની ક્વિઝમાં (DHORAN 6 GANIT CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સંખ્યાઓની સરખામણી ⇒ વ્યવહારમાં મોટી સંખ્યાઓ ⇒ આસન્ન મૂલ્ય (અંદાજ) ⇒ કૌંસનો ઉપયોગ ⇒ રોમન અંક ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ … Read more

error: