DHORAN 10 GANIT CH-14 MCQ QUIZ

DHORAN 10 GANIT CH-14 MCQ QUIZ

ધો.10 ગણિત  પ્ર – 14 સંભાવનાની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 GANIT CH-14 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ સંભાવના – પ્રશિષ્ટ અભિગમ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN 10 GANIT CH-14 MCQ QUIZ વધુ સારા … Read more

DHORAN 10 GANIT CH-13 MCQ QUIZ

DHORAN 10 GANIT CH-13 MCQ QUIZ

ધો.10 ગણિત  પ્ર – 13 આંકડાશાસ્ત્રની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 GANIT CH-13 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યક  ⇒ વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક ⇒ વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN … Read more

DHORAN 10 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

DHORAN 10 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

ધો.10 ગણિત  પ્ર – 2 બહુપદીઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 GANIT CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ બહુપદીઓના શૂન્યોનો ભૌમિતિક અર્થ ⇒ બહુપદીઓના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો. DHORAN … Read more

DHORAN 10 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 10 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

ધો.10 ગણિત  પ્ર – 1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 10 GANIT CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ યુક્લિડનુ ભાગાકારનુ પૂર્વપ્રમેય ⇒ અંકગણિતનુ મૂળભૂત પ્રમેય ⇒ અસંંમેય સંખ્યાઓનુ પુનરાવર્તન ⇒ સંંમેય સંખ્યાઓ અને તેના દશાંશ નિરૂપણનુ પુનરાવર્તન ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે … Read more

error: