DHORAN 8 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

DHORAN 8 GANIT CH-3 MCQ QUIZ

ધો.8 ગણિત  પ્ર – 3 ચતુષ્કોણની સમજની ક્વિઝમાં (DHORAN 8 GANIT CH-3 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણ ⇒ નિયમિત અને અનિયમિત બહુકોણ ⇒ એક બહુકોણના બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો ⇒ ચતુષ્કોણના પ્રકાર સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ચોરસ લંબચોરસ સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો … Read more

DHORAN 8 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

DHORAN 8 GANIT CH-2 MCQ QUIZ

ધો.8 ગણિત  પ્ર – 2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણની ક્વિઝમાં (DHORAN 8 GANIT CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રાસ્તાવિક ⇒ બન્ને બાજુ ચલ હોય તેવા સમીકરણોનો ઉકેલ ⇒ સમીકરણનુ સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ … Read more

DHORAN 8 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 8 GANIT CH-1 MCQ QUIZ

ધો.8 ગણિત  પ્ર – 1 સંંમેય સંખ્યાઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 8 GANIT CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સંંમેય સંખ્યાઓના ગુણધર્મો ⇒ સંંમેય સંખ્યાઓનું સંખ્યારેખા ઉપર નિરૂપણ ⇒ બે સંંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંંમેય સંખ્યાઓ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ … Read more

error: