ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 2 – સુરેખ સહસબંધ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 2 – સુરેખ સહસબંધની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સુરેખ સહસબંધનો અર્થ અને વ્યાખ્યા ⇒ સહસબંધ અને સહસબંધાંક ⇒ વિકર્ણ આકૃતિની રીત ⇒ કાર્લ પિયર્શનની ગુણનપ્રઘાતની રીત ⇒ સહસબંધાંકના ગુણધર્મો ⇒ સહસબંધાંકની કિંંમતનું અર્થઘટન ⇒ સ્પિયરમેનની ક્રમાંક સહસંબંધની રીત … Read more

ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 1 – સૂચક આંક

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 1 – સૂચક આંકની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સૂચક આંકની વ્યાખ્યા અને અર્થ, લક્ષણો, ઉપયોગો ⇒ આધાર વર્ષ ⇒ સૂચક આંકની ગણતરી ⇒ જીવનનિર્વાહ ખર્ચનો સૂચક આંક ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા … Read more

error: