ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 1 – સૂચક આંક

ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ – 1 પ્ર. 1 – સૂચક આંકની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ સૂચક આંકની વ્યાખ્યા અને અર્થ, લક્ષણો, ઉપયોગો

⇒ આધાર વર્ષ

⇒ સૂચક આંકની ગણતરી

⇒ જીવનનિર્વાહ ખર્ચનો સૂચક આંક

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ  12 આર્ટ્સ અને કોમર્સના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો અને સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

( STD12 ARTS & COMMERCE TEXTBOOK GSEB )

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: