ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારો

ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારોની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ વિધાનોના પ્રકાર

⇒ મૂળભૂત પાંચ કારકોનુ તાર્કિક સ્વરૂપ

⇒ જટિલ સંયુકત વિધાન

⇒ સત્યતાકોષ્ટક દ્વારા સત્યતામૂલ્ય નક્કી કરવાની પદ્વતિ

⇒ વિધાન માટેના રૂપો અને તેના સ્થાનાપત્તિનોદર્શનો

⇒ વિધાન માટેના રૂપનો પ્રકાર નક્કી કરવાની સત્યતાકોષ્ટકની પ્રત્યક્ષ રીત

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ  12 આર્ટ્સ અને કોમર્સના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો અને સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

( STD12 ARTS & COMMERCE TEXTBOOK GSEB )

 

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: