ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 2 – દલીલનું રૂપ અને દલીલનું પ્રામાણ્ય

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 2 – દલીલનું રૂપ અને દલીલનું પ્રામાણ્યની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 TATVAGYAN CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ દલીલ માટેનું રૂપ ⇒ દલીલ માટેનું રૂપનું સ્થાનાપત્તિનિદર્શન ⇒ દલીલનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાની સત્યતાકોષ્ટકની પ્રત્યક્ષ રીત ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ … Read more

ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારો

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન પ્ર. – 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારોની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ વિધાનોના પ્રકાર ⇒ મૂળભૂત પાંચ કારકોનુ તાર્કિક સ્વરૂપ ⇒ જટિલ સંયુકત વિધાન ⇒ સત્યતાકોષ્ટક દ્વારા સત્યતામૂલ્ય નક્કી કરવાની પદ્વતિ ⇒ વિધાન માટેના રૂપો અને તેના સ્થાનાપત્તિનોદર્શનો ⇒ વિધાન માટેના રૂપનો … Read more

error: