ધોરણ 12 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.2 સરકારી વિભાગ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ તથા સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહાર

ધોરણ 12 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.2 સરકારી વિભાગ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ તથા સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહારની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ પ્રસ્તાવના

⇒ સરકારી વિભાગ સાથેનો પત્રવ્યવહાર

⇒ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ અંગેનો પત્રવ્યવહાર

⇒ સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહાર

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

DHORAN 12 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-2 MCQ QUIZ

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ  12 આર્ટ્સ અને કોમર્સના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો અને સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

( STD12 ARTS & COMMERCE TEXTBOOK GSEB )

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: