ધોરણ 12 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-2 શેરની ફેર બદલી અને શેરનો કાયદાકીય હસ્તાંતરણ

DHORAN 12 SECRETARIAL PRACTICE CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-2 શેરની ફેરબદલી અને શેરનો કાયદાકીય હસ્તાંતરણની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 SECRETARIAL PRACTICE CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ શેર ફેરબદલીનો અર્થ, મહત્વ ⇒ શેર ફેરબદલી અંગેની જોગવાઇઓ અને વિધિ ⇒ શેર ફેરબદલી અંગે સેક્રેટરીની ફરજો ⇒ શેરનો કાયદાકીય હસ્તાંતરણ – ફરજિયાત હસ્તાંતરણ ⇒ શેરની ફરજિયાત ફેરબદલીની વિધિ … Read more

ધોરણ 12 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.2 સરકારી વિભાગ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ તથા સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહાર

DHORAN 12 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.2 સરકારી વિભાગ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ તથા સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહારની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રસ્તાવના ⇒ સરકારી વિભાગ સાથેનો પત્રવ્યવહાર ⇒ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ અંગેનો પત્રવ્યવહાર ⇒ સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહાર ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો … Read more

ધોરણ 12 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-1 શેર બહાર પાડવા

DHORAN 12 SECRETARIAL PRACTICE CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-1 શેર બહાર પાડવાની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 SECRETARIAL PRACTICE CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ શેર અરજી અંગેની વિધિ ⇒ શેર વહેંચણી અંગેની વિધિ ⇒ શેર વહેંચણી અંગેના કાયદેસરના નિયંત્રણો અને જોગવાઇઓ ⇒ અનિયમિત અને ગેરકાયદેસર શેર વહેંચણી ⇒ ત્યાગપત્ર ⇒ શેર વહેંચણીપત્રક ⇒ શેરના હપ્તા, જપ્તી … Read more

ધોરણ 12 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.1 બેંક ને લગતો પત્ર વ્યવહાર

DHORAN 12 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.1 બેંક ને લગતો પત્ર વ્યવહારની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રસ્તાવના ⇒ બેંક પત્રવ્યવહાર ⇒ બેંક પત્રવ્યવહારના ઉદાહરણના પત્રો ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત … Read more

error: