ધોરણ 12 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-1 શેર બહાર પાડવા

ધોરણ 12 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-1 શેર બહાર પાડવાની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 SECRETARIAL PRACTICE CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ શેર અરજી અંગેની વિધિ

⇒ શેર વહેંચણી અંગેની વિધિ

⇒ શેર વહેંચણી અંગેના કાયદેસરના નિયંત્રણો અને જોગવાઇઓ

⇒ અનિયમિત અને ગેરકાયદેસર શેર વહેંચણી

⇒ ત્યાગપત્ર

⇒ શેર વહેંચણીપત્રક

⇒ શેરના હપ્તા, જપ્તી અને સોંપણી

⇒ શેર પર વિશેષ હક

⇒ શેર ડિવિડન્ડ

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

DHORAN 12 SECRETARIAL PRACTICE CH-1 MCQ QUIZ

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ  12 આર્ટ્સ અને કોમર્સના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો અને સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

( STD12 ARTS & COMMERCE TEXTBOOK GSEB )

 

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: