ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.2 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો)

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.2 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો)ની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબોના હેતુઓ

⇒ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો

⇒ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબોના હવાલા

⇒ ઉદાહરણો

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-2 MCQ QUIZ

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 TATVAGYAN CH-1 MCQ QUIZ

DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ


ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ,ગાંધીનગર ના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ  12 આર્ટ્સ અને કોમર્સના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકો અને સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

( STD12 ARTS & COMMERCE TEXTBOOK GSEB )

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: