ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.2 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો)

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.2 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો(નાણાકીય પત્રકો)ની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબોના હેતુઓ ⇒ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો ⇒ ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબોના હવાલા ⇒ ઉદાહરણો ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. … Read more

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 ભાગીદારી: વિષય-પ્રવેશ

DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ – 12 :- નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 ભાગીદારી: વિષય-પ્રવેશની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 NAMANA MULTATVO CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ ભાગીદારીનો અર્થ અને વ્યાખ્યા, લક્ષણો ⇒ ભાગીદારી કરારનામું (ખતપત્ર) ⇒ ભાગીદારોના મૂડીખાતાં ⇒ ભાગીદારોના ઉપાડખાતાં ⇒ નફા – નુકસાન ફાળવણી ખાતાં ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ … Read more

error: