ધોરણ 11 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.2 અસરકારક પત્ર વ્યવહાર અને તેની જુદી જુદી શૈલીઓ

DHORAN 11 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.2 અસરકારક પત્ર વ્યવહાર અને તેની જુદી જુદી શૈલીઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રસ્તાવના ⇒ પત્ર વ્યવહારનો ઇતિહાસ, લાક્ષણિકતાઓ અને પ્રકારો ⇒ વાણિજય પત્રવવ્યવહારનો અર્થ, મહત્વ ⇒ અસરકારક વાણિજય પત્રવવ્યવહાર  ⇒ અસરકારક વાણિજય પત્રવવ્યવહારના લક્ષણો ⇒ વાણિજય પત્રોની શૈલી ♦ … Read more

ધોરણ 11 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-2 કંપની સેક્રેટરી

DHORAN 11 SECRETARIAL PRACTICE CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-2 કંપની સેક્રેટરીની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 SECRETARIAL PRACTICE CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સેક્રેટરીના ગુણો અને લાયકાતો ⇒ સેક્રેટરીની નિમણૂંક અને તેની જોગવાઇઓ ⇒ સેક્રેટરીના કાર્યો અને ફરજો ⇒ સેક્રેટરીની સત્તાઓ, મર્યાદાઓ અને જવાબદારીઓ ⇒ સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત ⇒ સેક્રેટરીનુ મહત્વ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં … Read more

ધોરણ 11 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-1 સેક્રેટરીનો અર્થ અને પ્રકારો

DHORAN 11 SECRETARIAL PRACTICE CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 સેક્રેટરિયલ પ્રેકટિસ પ્ર.-1 સેક્રેટરીનો અર્થ અને પ્રકારોની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 SECRETARIAL PRACTICE CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સેક્રેટરીનો અર્થ અને વ્યાખ્યા ⇒ સેક્રેટરીના પ્રકારો ⇒ રાજદૂત કાર્યાલયનો સેક્રેટરી ⇒ વિભાગીય સેક્રેટરી ⇒ મંડળના સેક્રેટરી ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ … Read more

ધોરણ 11 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.1 માહિતીસંચાર નો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ

DHORAN 11 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 વાણિજય પત્રવવ્યવહાર પ્ર.1 માહિતીસંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 VANIJYA PATRAVYAVAHAR CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ પ્રસ્તાવના ⇒ વાણિજિયક માહિતીસંચાર એટલે શુ.? ⇒ માહિતીસંચારની પ્રક્રિયા ⇒ માહિતીસંચારની પદ્ધતિઓ ⇒ મૌખિક માહિતીસંચારની પદ્ધતિ ⇒ લેખિત માહિતીસંચારની પદ્ધતિ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા … Read more

error: