ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 2 – સંચાલનના સિદ્ધાંતો

DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 2 – સંચાલનના સિદ્ધાંતોની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સંચાલનના સિદ્ધાંતો ⇒ સંચાલનની વિચારધારાઓ ⇒ હેનરી ફેયોલના સંચાલનના સિદ્ધાંતો ⇒ પીટર એફ. ડ્ર્કરનું સંચાલન ક્ષેત્રે પ્રદાન ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ … Read more

ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 1 – સંચાલનનું સ્વરૂપ અને મહત્વ

DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર. 1 – સંચાલનનું સ્વરૂપ અને મહત્વની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ સંચાલનનો અર્થ, સ્વરૂપ અને મહત્વ ⇒ સંચાલન વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય ⇒ સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ ⇒ સંચાલનના કાર્યો અને કાર્ય વિસ્તારો ⇒ સંકલન ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  … Read more

error: