ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-2 વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો

DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-2 વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકોની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ આર્થિક વૃદ્વિનો અર્થ ⇒ આર્થિક વિકાસનો અર્થ ⇒ વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત ⇒ વિકાસના નિર્દેશકો ⇒ માનવવિકાસનો આંક ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા … Read more

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-1 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ

DHORAN 12 ARTHASHASHTRA

ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ-1 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખની ક્વિઝમાં (DHORAN 12 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ આકૃતિ અને આલેખનો અર્થ ⇒ આકૃતિના પ્રકારો ⇒ આલેખના પ્રકારો ⇒ અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ … Read more

error: