ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.2 ધંધાકીય સેવાઓ – 1

DHORAN 11 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.2 ધંધાકીય સેવાઓ – 1ની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ વીમો ⇒ ટપાલસેવાઓ ⇒ વખાર ⇒ વાહનવ્યવહાર અને હેરફેરની સેવાઓ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં … Read more

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર

DHORAN 11 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 વાણિજય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પ્ર.1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્રની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 VANIJYA VYA.&SANCHALAN CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ આર્થિક પ્રવૃત્તિ ⇒ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ ⇒ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત ⇒ ધંધો ⇒ રોજગાર ⇒ વ્યવસાય ⇒ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓનુ વર્ગીકરણ ⇒ વેપાર ⇒ વાણિજય ⇒ … Read more

error: