ધોરણ – 11 નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.2 વ્યવહારોની દ્ધિ-અસર અને ખાતાના પ્રકાર

DHORAN 11 NAMANA MULTATVO P-1 CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ – 11 નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.2 વ્યવહારોની દ્ધિ-અસર અને ખાતાના પ્રકારની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 NAMANA MULTATVO P-1 CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના લક્ષણો, હેતુઓ, ફાયદા ⇒ હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ અને ગુણાત્મક લક્ષણો ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના ઉપયોગકર્તાઓ અને તેમની જરૂરિયાત ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના પારિભાષિક શબ્દો ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના … Read more

ધોરણ – 11 નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 – હિસાબી પદ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો

DHORAN 11 NAMANA MULTATVO P-1 CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ – 11 નામાંના મૂળતત્વો ભાગ-1 પ્ર.1 – હિસાબી પદ્ધતિ અને તેના પારિભાષિક શબ્દોની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 NAMANA MULTATVO P-1 CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના લક્ષણો, હેતુઓ, ફાયદા ⇒ હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ અને ગુણાત્મક લક્ષણો ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના ઉપયોગકર્તાઓ અને તેમની જરૂરિયાત ⇒ હિસાબી પદ્ધતિના પારિભાષિક શબ્દો ⇒ … Read more

error: