ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર-2 મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ

DHORAN 11 ARTHASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર-2.મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 ARTHASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ કિંમત અને મૂલ્ય ⇒ વસ્તુઓ અને સેવાઓ ⇒ સેવાઓના પ્રકારો ⇒ સંપત્તિ અને કલ્યાણ ⇒ સંપત્તિનો અર્થ, લક્ષણો, પ્રકારો ⇒ ઉત્પાદનના સાધનો ⇒ વ્યાપારચક્ર – વ્યાખ્યા અને તેના તબક્કાઓ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં … Read more

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર-1.અર્થશાસ્ત્ર : વિષેય પ્રવેશ

DHORAN 11 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર પ્ર-1.અર્થશાસ્ત્ર : વિષેય પ્રવેશની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 ARTHASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ ⇒ અર્થશાસ્ત્રનુ ભારતીય ચિંતન ⇒ પશ્વિમમાં અર્થશાસ્ત્રનો ઉદભવ અને વિકાસ ⇒ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ ⇒ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ⇒ આર્થિક માહિતીની રજૂઆત ⇒ આંકડાકીય માહિતીનુ મહત્વ ⇒ આંકડાકીય માહિતીને … Read more

error: