ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 1 :- માહિતીનું એકત્રીકરણ

DHORAN 11 AANKDASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 2 :- માહિતીનું નિરૂપણની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 AANKDASHASHTRA CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ વર્ગીકરણ : અર્થ અને જરૂરિયાતો ⇒ વર્ગીકરણના પ્રકારો ⇒ કોષ્ટક રચના, તેના પ્રકારો અને ઉપયોગો  ⇒ આકૃતિઓ : આંકડાશાસ્ત્રમાં આકૃતિઓનુ મહત્વ અને મર્યાદાઓ ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો. ♦ … Read more

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 1 :- માહિતીનું એકત્રીકરણ

DHORAN 11 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ

ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્ર. 1 :- માહિતીનું એકત્રીકરણની ક્વિઝમાં (DHORAN 11 AANKDASHASHTRA CH-1 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ⇒ આંકડાશાસ્ત્રનો ઉદભવ અને વિકાસ ⇒ સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક માહિતી ⇒ પ્રાથમિક અને ગૌણ માહિતી ⇒ પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવાની રીતો ⇒ ગૌણ માહિતી એકત્રિત કરવાની રીતો ♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર … Read more

error: